2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

А хэсэг
  Төрөл Тухайн сард Өссөн дүнгээр
1 Гомдлын агуулга Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
2 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
3 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
4 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
5 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
6 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
7 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
8 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
9 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
10 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
11 Албан хаагчийн зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой 0 0
12 Удирдлага албан тушаалтны үйл ажиллагаа, хариуцлага, ёс зүйн талаар 0 0
13 Бусад 0 0
14 Дүн, мөр 14= мөр1+2+3 0 0
15

Санал, хүсэлтийн агуулга

Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
16 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 2 4
17 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
18 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
19 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 1
20 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
21 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 9 17
22 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
23 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
24 Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал 1 5
25 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой /тэтгэмж хүсэх, тэмдэгийн хураамжын буцаалт гэх мэт/ 0 0
26 Бусад 0 0
27 Талархал    
28 Санал 0 0
29 Мэдэгдэл    
30 Дүн, мөр 30= мөр15+16+.....+29 12 27
31 Нийт өргөдөл, гомдлын агуулга Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
32 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 2 4
33 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
34 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
35 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 1
36 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой    
37 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 9 17
38 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
39 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
40 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
41 Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой 0 0
42 Албан хаагчийн зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой ажлын хариуцлага алдсан 0 0
43 Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал 1 5
44 Бусад 0 0
45 Талархал 0 0
46 Санал 0 0
47 Мэдэгдэл 0 0
48 Дүн мөр 48=(мөр31+32+....+47) 12 27

 

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН УРЬДЧИЛСАН БАЙДЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ /ӨССӨН ДҮНГЭЭР/

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН УРЬДЧИЛСАН БАЙДЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ /өссөн дүнгээр/
А хэсэг
  Төрөл Тухайн сард Өссөн дүнгээр
1 Гомдлын агуулга Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
2 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
3 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
4 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
5 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
6 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
7 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
8 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
9 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
10 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
11 Албан хаагчийн зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой 0 0
12 Удирдлага албан тушаалтны үйл ажиллагаа, хариуцлага, ёс зүйн талаар 0 0
13 Бусад 0 0
14 Дүн, мөр 14= мөр1+2+3 0 0
15

Санал, хүсэлтийн агуулга

Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
16 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1 1
17 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
18 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
19 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1 1
20 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
21 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 3 12
22 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
23 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
24 Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал 4 5
25 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой /тэтгэмж хүсэх, тэмдэгийн хураамжын буцаалт гэх мэт/ 0 0
26 Бусад 0 0
27 Талархал    
28 Санал 0 0
29 Мэдэгдэл    
30 Дүн, мөр 30= мөр15+16+.....+29 9 19
31 Нийт өргөдөл, гомдлын агуулга Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
32 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1 1
33 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
34 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
35 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1 1
36 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой    
37 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 3 12
38 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
39 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
40 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
41 Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой 0 0
42 Албан хаагчийн зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой ажлын хариуцлага алдсан 0 0
43 Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал 4 5
44 Бусад 0 0
45 Талархал 0 0
46 Санал 0 0
47 Мэдэгдэл 0 0
48 Дүн мөр 48=(мөр31+32+....+47) 9 19

 

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн контор Алтай хот, Есөнбулаг сум, аймгийн ЗДТГ-ын III байр, 2 давхар

Утас : 90484103 

 

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 9.00 - 18.00 цаг Бямба, Ням амарна. 

И-мэйл хаяг : govi-altai@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://burtgel.go.gov.mn/

Фэйсбүүк хаяг: Govi-Altai aimgiin ulsiin burtgeliin heltes