Улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтны цахим сургалт /2020.04.15-2020.04.16/