2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ (2)

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

А хэсэг
  Төрөл Тухайн сард Өссөн дүнгээр
1 Гомдлын агуулга Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
2 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
3 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
4 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
5 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
6 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
7 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
8 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
9 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
10 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
11 Албан хаагчийн зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой 0 0
12 Удирдлага албан тушаалтны үйл ажиллагаа, хариуцлага, ёс зүйн талаар 0 0
13 Бусад 0 0
14 Дүн, мөр 14= мөр1+2+3 0 0
15

Санал, хүсэлтийн агуулга

Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
16 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1 5
17 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
18 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
19 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1 1
20 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
21 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 4

15

22 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
23 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
24 Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал 0 1
25 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой /тэтгэмж хүсэх, тэмдэгийн хураамжын буцаалт гэх мэт/ 0 0
26 Бусад 0 0
27 Талархал    
28 Санал 0 0
29 Мэдэгдэл    
30 Дүн, мөр 30= мөр15+16+.....+29 6 22
31 Нийт өргөдөл, гомдлын агуулга Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой 0 0
32 ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1 5
33 Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
34 Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 0 0
35 ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 1 1
36 ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой    
37 Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой 4 15
38 Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ 0 0
39 Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн 0 0
40 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 0 0
41 Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой 0 0
42 Албан хаагчийн зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой ажлын хариуцлага алдсан 0 0
43 Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал 0 1
44 Бусад 0 0
45 Талархал 0 0
46 Санал 0 0
47 Мэдэгдэл 0 0
48 Дүн мөр 48=(мөр31+32+....+47) 6 22