Хуулийн этгээдийн бүртгэл

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 • УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

 • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх

 • Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл тус бүр /2 хувь/.  Үүсгэн байгуулах шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ

 

Шийдвэртээ гүйцэтгэх захирлыг томилж, компанийн дүрмээ хавсралтаар баталж, үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурсан байна. Үүсгэн байгуулагч өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.  

Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол тухайн толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр гаргаж, дүрмийг баталсан байна.

 • Дүрэм /2 хувь/

Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасан зүйлсийг дүрэмдээ заавал тусгаж үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээр баталгаажуулсан байх. http://www.legalinfo.mn/law/details/310

 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / /ХААН банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/

Үүсгэн байгуулагчид болон гүйцэтгэх захирлын

 • Хуулийн этгээдийн хаягаа нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.

 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт

Үүсгэн байгуулагчид банкинд данс нээлгэж хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө байршуулсан баримтаа авч ирэх. Оюуны өмч, үл хөдлөх хөрөнгөөр хувь нийлүүлж байгаа бол өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулсан хуулбар/, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан гэрээ /нотариаттай/ авч ирэх ба үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлд тодорхой тусгаж, хувьцаа эзэмшигчид хүлээн зөвшөөрч гарын үсгээ зурсан байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/

burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 /Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх

3

Үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/

Оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн овог нэрийг тусгаж (5 дээш сондгой тоотой байх), дүрмийг хавсралтаар баталсан байх

4

Удирдах зөвлөлийн тогтоол /1 хувь/

УЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирлыг сонгосон тухай тусгаж УЗ-ийн гишүүд гарын үсгээ зурна.

5

Дүрэм  /2 хувь/

Дүрэмдээ Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан зүйлийг тусгана.
ТББ нь ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд тул үйл ажиллагааны чиглэл нь ашгийн төлөө бус байхыг анхаарах.

6

Үүсгэн байгуулагч болон УЗ-н гишүүдийн иргэний үэмлэхний хуулбар /1 хувь/

Нотариат  шаардлагагүй

7

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт. /1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар, үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бол иргэний үнэмлэхний хуулбар

8

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

/ ХААН банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/

 

 

Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ажиллах ТББ, нөхөрлөлийн хувьд дараах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулна.  БОХТХуулийн 32 дугаар зүйлийн дагуу.

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлөөс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
 • Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
ХОРШОО ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. Хоршооүүсгэнбайгуулах,хоршооны даргыг томилсонгишүүдийнхурлынтэмдэглэл, тогтоол /гарын үсэг зурж баталгаажуулсан/
 4. Дүрэм2хувь
 5. Гишүүдийн жагсаалт /хүснэгтээр овог, нэр, регистрийн дугаар, хаяг, оруулсан хөрөнгийн хэмжээ, хувийг тусгах/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 9. Данс нээлгэсэн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт
 10. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

САНАМЖ:

 1. Та хоршоо үүсгэн байгуулахын тулд “Хоршооны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах
 2. Энгийн хоршоо 9-өөс доошгүй, хадгаламж зээлийн хоршоо 20-оос доошгүй гишүүн, дундын хоршооны гишүүдийн51-ээс доошгүй хувь нь хоршоо байна.
 3. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх./тогтоол, шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж авна уу./
 4. Жагсаалтанд гишүүдийн овог нэр, регистрийн дугаар, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, эзлэх хувийг дэлгэрэнгүй тусгах
 5. Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
САН ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. Санаачлагч үүсгэн байгуулагч нь санүүсгэнбайгуулах, удирдахзөвлөлийнбүрэлдэхүүнийгбаталсаншийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 4. Дүрэм 2хувь
 1. Удирдахзөвлөлийнбүрэлдэхүүнээсудирдахзөвлөлийндарга, гүйцэтгэхудирдлагыгтомилсонхурлынтогтоол
 2. Хяналтынзөвлөлийгтомилсонүүсгэнбайгуулагчийншийдвэрэсвэлудирдахзөвлөлийнбүрэлдэхүүнийхурлынтогтоол
 1. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/
 2. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэлцахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 3. Цахим үнэмлэхний хуулбар
 4. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

 1. Та сан байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах
 2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх./тогтоол, шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж авна уу./
 3. Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10,23, 25 дугаар зүйлийг тусгана.
 4. Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.

 

НӨХӨРЛӨЛ ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. Хуулийнэтгээдшинээрүүсгэнбайгуулахтухайхурлынтогтоол, тэмдэглэл
 1. Хуулийнэтгээдийнгэрээ /2хувь/
 1. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/
 2. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэлцахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 3. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 4. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:            

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

САНАМЖ:

 1. Та нөхөрлөл үүсгэн байгуулахын тулд “Нөхөрлөлийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журамболон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах
 2. Гэрээнд: “Нөхөрлөлийн тухай” хуулийн 20, 28 дугаар зүйл, ХХН-ийн гэрээнд “Нөхөрлөлийн тухай” хуулийн 30 дугаар зүйлийг тусгах
 3. Тогтоол, гэрээнд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж авна уу/
 4. Хуулийн чиглэлээр нөхөрлөл үүсгэн байгуулах тохиолдолд мэргэшсэн хуульч болохыг нотолсон баримт хавсаргах
 5. Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. Санаачлагч үүсгэн байгуулагч ньхэвлэл мэдээллийнхэрэгсэлүүсгэнбайгуулах, редакцийнзөвлөлийнбүрэлдэхүүнийгбаталсанүүсгэнбайгуулагчийншийдвэр, тогтоол /редакцын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 5-с доошгүй/
 4. Дүрэм2хувь
 5. Редакцийнзөвлөлийнбүрэлдэхүүнээсэрхлэгчийг томилсонхурлынтогтоол
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

САНАМЖ:

 1. Та хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үүсгэн байгуулахын тулд “Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай” хууль, “Зар сурталчилгааны тухай” хууль “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль”, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг судлах
 2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх./тогтоол, шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж үзнэ үү/
 3. Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийг тусгаж мөн нийтлэлийн бодлого давтамжыг тодорхой тусгах
 4. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.
ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГА ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. Санаачлагч үүсгэн байгуулагч нь үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 4. Удирдах зөвлөлөөс удирдах зөвлөлийн дарга томилсон тогтоол
 5. Дүрэм2хувь /Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан зүйлийг тусгах/
 6. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 200.000 төгрөг/
 8. Шашны байгууллагын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэлд бүртгэхэд 40.000 төгрөг
 9. Шашны байгууллагын гэрчилгээний хугацаа сунгахад 80.000 төгрөг
 10. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 11. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 12. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

 1. Та шашны байгууллага үүсгэн байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль, “Төр, сүм, хийдийн харилцааны тухай хууль”, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль”, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах
 2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх./тогтоол, шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж үзнэ үү/
 3. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас сүм хийд байгуулах тусгай зөвшөөрөл авна
 4. Дүрэмд “Төр, сүм, хийдийн харилцааны тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дах хэсэг мөн Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийг тусгана.
 5. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ГАЗАР, УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 • УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

 • Засгийн газар болон хуулиар тусгайлан эрх олгосон этгээдийн үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /тогтоол, тушаал, захирамж/
 • Бүтэц, орон тоо, төсвийн эх үүсвэрийг баталсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
 • Удирдлагыг томилсон шийдвэр /тогтоол, тушаал/

·        Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийх

/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг /

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх

 • Дүрэм /2 хувь/

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий этгээдийн баталсан

·        Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

/ХААН банк 5315640063 дансанд 44,000 төгрөг /

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/

Удирдах албан тушаалтны иргэний үнэмлэхий хуулбар

 • Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ

 • Хөрөнгийн эх үүсвэрийг нотлох баримт

Харъяалагдах төрийн санд харилцах данс нээлгэсэн баримт. Санхүүгийн тайлан баланс эсвэл мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлсэн баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

 • Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
 • Та Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
 • Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах

.

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН БАЙГУУЛАГА ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. ҮЭ-ийнбайгууллагабайгуулах, хурлын тэргүүлэгчид, хорооны даргыг томилсонтухайбүхгишүүдийнхурлынтэмдэглэл, тогтоол
 4. ҮЭ-ийнбайгууллагындүрэм /2хувь/
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/
 6. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 7. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 8. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

САНАМЖ:

 1. Та Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг үүсгэн байгуулахын тулд “Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах
 2. Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх. /тогтоол шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж авна уу/
 3. Тогтоолд бие даасан дүрэмтэй байх эсвэл харьяалагдах холбооны дүрмээр үйл ажиллагаа явуулхыг тусгах
 4. Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ
 1. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 2. УБ-03 маягт бөглөх /хэлбэр өөрчлөх тохиолдолд УБ-04, УБ-05/
 3. Харилцагч банкны дансны тодорхойлолт /хуулга/

Шинээр үсгэн байгуулж буй тохиолдолд нэрийн баталгаажуулалтын хуудсаар түр данс нээлгэж, мөнгө байршуулсан баримт хавсаргана.

 1. А. Цэцэрлэгийн эрхлэгчийг томилсон шийдвэр /эрхлэгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар/ Б. Үүсгэн байгуулагчаас цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулж бүрэлдэхүүн баталсан шийдвэр/
 2. Цэцэрлэг байгуулсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /хэлбэр өөрчилж буй тохиолдолд хэлбэр өөрчилж буй шийдвэр/
 3. Боловсрол сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм 2% /Боловсролын яамны вэб сайтаас татах/
 4. Сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй/
 5. Харьяалагдах татварын албаны тодорхойлолт /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй/
 6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй
 7. Боловсролын яамнаас олгосон гэрчилгээ эх хувь, хуулбарын хамт
 8. Тусгай зөвшөөрөл, хавсралтын эх хувь, хуулбарын хамт
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/
 10. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэлцахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/

                                                                               

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

           

САНАМЖ:

 1. Таболовсрол сургалтын байгууллага байгуулахын тулд “Боловсролын тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах
 2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж авна уу.
 3. Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР БҮРТГҮҮЛЭХ

 

 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулах, салбарын удирдлагыг томилсон эрх бүхий байгууллагаасгаргасан шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Салбарын журам 2 хувь
 4. Салбарын эрхлэгчийн цахим үнэмлэхийн хуулбар
 5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 6. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 20.000төгрөг/
 8. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

 

 

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР БҮРТГҮҮЛЭХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулах, төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг томилсон эрх бүхий байгууллагаасгаргасан шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Төлөөлөгчийн газрын журам 2 хувь
 4. Цахим үнэмлэхийн хуулбар /гүйцэтгэх удирдлага/
 5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 6. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 20.000төгрөг/
 8. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

КОМПАНИ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАГДАХ (НЭГДЭХ, НИЙЛЭХ, ХУВААХ, ТУСГААРЛАХ)

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг /

Шинээр байгуулж /нийлэх, хуваах, тусгаарлах үед/ буй хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудсыг Улсын бүртгэгчээс авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх

Нэгдэх тохиолдолд нэгтгэж авч буй компани дээр УБ-04 маягтыг бөглөнө. Нийлэх, хуваах, тусгаарлах бол УБ03 маягтыг бөглөнө.

burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой. 1 хувь бөглөх.

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл

Шийдвэрийг нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлахад оролцож буй бүх хуулийн этгээд тус тусдаа гаргана. Хуулийн этгээд нь 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.

Нэгдэх тохиолдолд гэрээ /2хувь/

Гэрээнд нэгтгэж авч байгаа болон нэгдэж байгаа хоёр хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл эрх олгосон этгээд гарын үсэг зурж, тамга дарагдсан байна.

Дүрэм /2 хувь/

Нэгдэж байгаа тохиолдолд нэгтгэж авч буй компани, хуваах, тусгаарлах, нийлэх замаар байгуулагдаж буй тохиолдолд шинээр байгуулагдаж буй компанийн хувьцаа эзэмшигчид дүрмээ шинэчлэн баталсан байна.

ШӨХТГазраас дүгнэлт авах

Давамгай байдалтай хуулийн этгээдийн тухайд л шаардлагатай /Өрсөлдөөний тухай хуулийн 8.1 дэх заалтын дагуу/

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт 
/ХААН банк 5315640063 дансанд 44,000 төгрөг /

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх

Санхүүгийн баталгаажсан тайлан  /1хувь/

Хуваах, тусгаарлах, нэгдэх, нийлэх үеийн болон дараах санхүүгийн тайланг харъяа дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулан авч ирнэ.

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулийн этгээдүүдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс/
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт 
/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт

/ХААН банк 5315640063 дансанд 44,000 төгрөг /

Эдгээр дансанд хураамж тушаасан баримтаа авч ирэх

3

УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/

burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

4

Хоршооны хувь хөрөнгийг нотолсон баримт /1хувь/

Үүсгэн байгуулагч гишүүд (20-оос дээш тооны) банкинд данс нээлгэж, хоршоонд нийлүүлсэн хөрөнгийг байршуулсан баримтаа авч ирэх.  (ХЗХ-ны тухай хуулийн 5.2.3.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагч хоршоо байгуулахад оруулахаар тохирсон нийт хувь хөрөнгийн 30-аас дээш хувийг бэлнээр төвлөрүүлсэн байх)

5

Үүсгэн байгуулагч бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл 
/1 хувь/

 

Үүсгэн байгуулах хуралд бүх гишүүд оролцож, дараах асуудлыг хэлэлцэж, олонхийн саналаар шийдвэрлэж тогтоол гарган, гарын үсэг зурна.

 • хоршоог үүсгэн байгуулах эсэх;
 • хоршооны дүрмийн төсөл;
 • хоршооны тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

Хурлын явцад тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд хурал удирдсан дарга, бүх гишүүд гарын үсэг зурна.
Тэмдэглэлд дор дурдсан зүйлийг тусгасан байна:

 • хуралдсан он, сар, өдөр, газар;
 • үүсгэн байгуулагчдын овог, нэр;
 • хурлаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан санал, дэмжсэн саналын хувь, гарсан шийдвэр.

6

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн  гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл    /1,1  хувь/

Тогтоол, тэмдэглэлд тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүдээс Зөвлөлийн дарга /хоршооны дарга/ сонгож гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

7

Дүрэм /2 хувь/

Дүрэм нь түүний үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн баримт бичиг бөгөөд “Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай” хуулийн 9.1.1-9.1.21-т заасан зүйлсийг заавал тусгана.

8

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /1 хувь/

Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар  /нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй/

9

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт. /1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар. Аль нэг үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХЭЛБЭР ӨӨРЧЛӨХ

 

 1. УБ 05, УБ 04 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг, нэмэлтээр бүртгүүлэх бол 10000 төгрөг/
 6. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
 7. Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээдэд урьдчилан мэдэгдэж, оролцоог хангаж, сонсгох, нотлох

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

САНАМЖ:

 1. Та компани байгуулахын тулд “Компаны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах
 2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх./тогтоол, шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж үзнэ үү.
 3. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ӨӨРЧЛӨХ БОЛОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУВЬ ӨӨРЧЛӨХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол /эрх шилжүүлж буй этгээдээс гаргасан/
 3. Хувьцаа болон эрх шилжүүлэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/
 4. Дүрэм 2 хувь
 5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 10.000төгрөг/
 7. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
 8. Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээдэд урьдчилан мэдэгдэж, оролцоог хангаж, сонсгох, нотлох

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА ӨӨРЧЛӨХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 4. Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 10.000төгрөг/
 6. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ӨӨРЧЛӨХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Татвар санхүүгийн байгууллагаар баталгаажуулсан тайлан баланс
 4. Дүрэм 2 хувь
 5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 10.000төгрөг/
 7. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт
 8. Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн этгээдэд урьдчилан мэдэгдэж, оролцоог хангаж, сонсгох, нотлох

 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДҮРЭМ, ГЭРЭЭ ӨӨРЧЛӨХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Дүрэм 2 хувь
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 10.000төгрөг/
 6. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар /эх хувь/
 4. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол
 5. Дүрэм 2 хувь
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг, нэмэлтээр бүртгүүлэх бол 10000 төгрөг/

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ ӨӨРЧЛӨХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Дүрэм 2 хувь
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 5. Хаягийн нотлох баримт
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 10.000төгрөг/
 7. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2өдөрт багтаан хариу өгнө.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ӨӨРЧЛӨХ, НЭМЭХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Дүрэм 2 хувь
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 10.000төгрөг/
 6. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2өдөрт багтаан хариу өгнө.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУГАЦАА СУНГАХ
 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 10.000төгрөг, шашны байгууллага 80000 төгрөг/
 5. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЧЛЭХ БУЮУ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Өмнө нь Татварын байгууллагад бүртгэлтэй, регистрийн дугаартай  хуулийн этгээдийн хувьд УБ-05 маягтыг бөглөх /1 хувь/.

Өмнө нь ХЗДХЯ, БСШУЯ зэрэгт бүртгүүлж гэрчилгээ авч байсан ТББ, сургууль, цэцэрлэгийн хувьд УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь /

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

/Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг /

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр /тогтоол/, тамга тэмдэг дарах

 

 

Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх, хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, удирдах бүтцийг томилсон шийдвэр /тогтоол/ гаргаж, анхны үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчид, ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсгээ зурсан байна.

Хуучин гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх

Үрэгдүүлсэн бол хүчингүйд тооцуулсан тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулж сонинг эх хувиар авч ирэх

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Үүсгэн байгуулагчид, удирдах зөвлөл дүрмийг батлах ба эдгээр нь өөрчлөгдөн томилогдсон /эрх шилжүүлсэн/ тохиолдолд шинэ гишүүд дүрмийг батална

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

/ХААН банк 5315640063 дансанд 44,000 төгрөг /

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх

Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/

Шинээр томилогдсон үүсгэн байгуулагчид, удирдлага, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн

Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/

 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

 Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/

 • Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН АВАХАД

Гэмтээсэн болон хүсэлтээр

 

 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, тогтоол
 3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44.000төгрөг/
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 5. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

 Үрэгдүүлсэн

 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар /сонингийн эх хувь/
 4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 44.000төгрөг/
 5. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

 

Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

 

 1. Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл /УБ-06/
 2. Татан буулгах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Дуусгалтын тайлан
 4. Татварын улсын байцаагчийн акт
 5. Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасалтын карт /ТБ-05/
 6. Өртэй эсэх лавлагаа /шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагаа/
 7. Татан буулгах тухай нийтэд мэдээлснийг нотлох баримт /өдөр тутмын сонин эх хувь/
 8. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тамга тэмдэг хураалгасан тухай баримт
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Голомт банк 1401002649, хас банк 5001122188 дансанд 10.000төгрөг/
 10. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Санамж

           

 1. Та хуулийн этгээдийн татан буулгах бүртгэлийн талаар “Иргэний хууль”, “Компанийн тухай хууль”, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль”-иас холбогдох заалтыг тус тус харна уу.
 2. “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 24.2 дах заалтын дагуу татан буулгах тухай нийтэд мэдээлснээс хойш хоёроос зургаан сарын дараа татан буулгаж улсын бүртгэлээс хасна.
 3. Татан буулгах тогтоол /шийдвэрт/ үүсгэн байгуулагч гарын үсгээ зурсан байх бөгөөд нэг үүсгэн байгуулагчтай тохиолдолд үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр нэгээс дээш үүсгэн байгуулагчтай тохиолдолд үүсгэн байгуулагчийн тогтоол гаргана.

 

ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДГИЙН ХЯНАЛТЫН ДУГААР ШИНЭЭР АВАХ

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар, гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

1

Албан хүсэлт

Тамга тэмдэг авах тухай хүсэлт /хүсэлтийн бэлэн загварыг Улсын бүртэгчээс авч бөглөх боломжтой ба бүртгэл хийлгэхээр материалаа өгөхдөө хүсэлтээ хамт өгч болно/

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Эх хувиар

3

Төрийн байгууллага, түүний харъяа, дотоод газар нэгжийн хувьд

 • Бүтэц, орон тоог баталсан тушаал, шийдвэрийн хуулбар
 • ЗГХЭГ-аас олгосон зөвшөөрөл
 • Байгууллагын дотоод газар, нэгжийн хувьд  харъяалж буй дээд байгууллагын албан хүсэлт

Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага: /СӨХ, Байгаль хамгаалах нөхөрлөл, Төсөл, Хөтөлбөр/

1

Албан хүсэлт

 • СӨХ-ны хувьд Даргын гарын үсэг бүхий хүсэлт
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн гарын үсэг бүхий хүсэлт
 • Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харъяалах, удирдах дээд байгууллагын хүсэлт

2

Татварын байгууллагын тодорхойлолт

Харъяа дүүргийн татварын албанд бүртгэлтэй тухай тодорхойлолт

Иргэн

1

Өргөдөл

Тамга тэмдэг авах тухай өргөдөл

2

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариат шаардлагагүй

3

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

Тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмгөөлөгч, эмч, зөвлөх инженер, үнэлгээчин, төсөвчин, аудит гэх мэт


Жич: Хяналтын дугаар олгогдсоноос хойш 30 хоногийн дотор тамга, тэмдгээ захиалах. Эс бөгөөс уг дугаар хүчингүй болохыг анхаарна уу.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч
 • Тухайн хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд /компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдээс, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлөөс, Төрийн байгууллагын хувьд тухайн байгууллагаас итгэмжлэл олгогдсон байх/
ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД ХЯНАЛТЫН ДУГААР ДАХИН АВАХ

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

 

Хуулийн этгээдийн хувьд хүсэлт /шийдвэр, тогтоол/, иргэний хувьд өргөдөл

 • ХХК-ийн хувьд хүсэлтэнд бүх хувьцаа эзэмшигч гарын үсгээ зурж, гарын үсгийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх. Хувьцаа эзэмшигчид бүгд өөрсдийн биеэр ирсэн тохиолдолд нотариат шаардлагагүй.
 • ХК-ийн хувьд ТУЗ-ийн хүчин төгөлдөр тогтоол
 • ТББ, Сан, ХМБ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн гарын үсэг бүхий тогтоол
 • Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол
 • Нөхөрлөлийн хувьд гишүүдийн гарын үсэг бүхий хүсэлт
 • СӨХ-ны хувьд даргын гарын үсэгтэй

2

Сонинд зарлуулах

Өдөр тутмын сонинд гээгдүүлсэн тухай зарлуулж сонинг эх хувиар авч ирэх

3

Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд эрх барих дээд байгууллагын шийдвэр

Төсөл, хөтөлбөрийн хувьд харъяалах яамны шийдвэр /тогтоол/

4

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт

Өмнөх хяналтын дугаарыг хүчингүйд тооцсон тухай

5

Торгуулийн шийтгэвэр /Хяналтын улсын байцаагч ногдуулна. 100 айл, үйлчилгээний III-р байр 3 давхарт/

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна. Тамга, тэмдгээ хаяж, үрэгдүүлсэн бол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 500000 төгрөг, иргэний хувьд 50000 төгрөгийн торгуультай байгааг анхаарах.ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч
 • Тухайн хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд /компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдээс, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлөөс, Төрийн байгууллагын хувьд тухайн байгууллагаас итгэмжлэл олгогдсон байх/
ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ ГЭМТЭЭСЭН, НЭР, ХЭЛБЭР ӨӨРЧИЛСӨН, АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БОЛСОН ТОХИОЛДОЛД ХЯНАЛТЫН ДУГААР ДАХИН АВАХ

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага

1

Албан хүсэлт

Тамга тэмдгээ хураалган дахин хяналтын дугаар авах болсон шалтгаанаа бичих

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Эх хувиар

3

Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр

Өөрийн гэм буруугаас санаатай гэмтээсэн бол Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна

4

Хуучин тамга тэмдгээ хураалгана

ХЭБГ-ын улсын бүртгэгчид

Иргэн

1

Өргөдөл

Тамга тэмдгээ хураалган дахин хяналтын дугаар авах болсон шалтгаанаа бичих

2

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариат шаардлагагүй

3

Торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулна

4

Хуучин тамга тэмдгээ хураалгана  

ХЭБГ-ын улсын бүртгэгчидӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Тухайн хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч
 • Тухайн хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага
 • Хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд /компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдээс, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлөөс, Төрийн байгууллагын хувьд тухайн байгууллагаас итгэмжлэл олгогдсон байх/
ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХЭД
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банк 240000123943 дансанд 500 төгрөг/
 3. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл/нэг гүшүүнтэй бол шийдвэр, хоёроос дээш бол тогтоол/
 4. Дүрэм 2 хувь
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Хаан банк 5315640063 дансанд 44000 төгрөг/
 6. Цахим үнэмлэхний хуулбар
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэлтүрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

САНАМЖ:

 1. Та компани байгуулахын тулд “Компанийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах
 2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх./тогтоол, шийдвэрийн загварыг burtgel.gov.mnвэб сайтаас татаж авна уу.
 3. Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.

Хайлт