ТУС АЙМАГТ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЦААСАН СУУРЬТ БАРИМТЫГ ЦАХИМЖУУЛАХ АЖИЛ АМЖИЛТТАЙ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

Тус аймагт эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын цаасан суурьт баримтыг цахимжуулах  ажил 2017.10.28-ны өдөр эхэлж, 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг /менежер 1, чанар шалгагч 1, метадата 2, сканнер 2/ нийт 87 өдрийн хугацаанд ажиллалаа.

 

Тус архиваас цахимжуулалтанд орох нийт хувийн хэргийн тоо 7907. Үүнээс газрын хувийн хэрэг 3754, газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн хувийн хэрэг 4153, аймгийн төвийн хувийн хэрэг 5070, сумдын хувийн хэрэг 2837 байсныг цахимжуулалтын баг хувийн хэргийн үүсгэлт, сканнерт оруулах ажлыг 2018.01.21-ний өдөр, хувийн хэргийн метадата оруулалт, чанар шалгалтын ажлыг 2018.01.22-ны өдөр тус тус гүйцэтгэж дууссан. Үүнд:

 

 -       Хувийн хэргийн үүсгэлт-7907 /100%/ 

 

-       Хувийн хэргийн сканнер-7907  /100%/ 

 

-       Хувийн хэргийн мета оруулалт-7907 /100%/ 

 

-       Чанар шалгалт-7907 /100%/ 

 

-       Батлан шалгалт-5362 /67.8%/

 

 

 

Цахимжуулалтыг дараах тоног төхөөрөмжөөр хийсэн. үүнд: Dell компьютер- 5ш, Canon DR-6010C сканнер- 3ш, HP Laser Jet pro M12а принтер- 2ш тус тус хүлээж авсан. Цахимжуулалтын явцад тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл гараагүй.

Цахимжуулалтын ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2017.01.15-ны өдөр цахимжуулалтанд орох нийт хувийн хэргийн 90% ба түүний 10% болох 711 хувийн хэрэгт явцын, 2017.01.22-ны өдөр нийт хувийн хэргийн 10% болох 79 хувийн хэрэгт гүйцэтгэлийн хяналтыг хэлтсээс тус багтай хамтарч хийлээ. Хяналтын явцад 222 хувийн хэргийн мэдээлэл буруу орсон, хаяг буруу, дутуу орсон, зурган мэдээлэл давхардаж орсон зэрэг зөрчилтэй шалгагдсан. Тус хэлтсийн зүгээс мэдээлэл технологийн газар болон цахимжуулалтын багтай хамтарч дээрх алдаа зөрчлүүдийг залруулж ажиллаж байна.

 

 

Аймгийн удирдлагууд хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Аймгийн удирдлагууд болох ИТХ-ын дарга Ганзориг, Хууль зүйн хэлтсийн дарга Баттайван нар тус хэлтсийн үйл ажиллагаа, архивын байр болон ажлын байрны нөхцөл байдалтай биечлэн танилцаж байнга дэмжиж ажиллахаа илэрхийлэв.

Хайлт