"Цэвэр орчин-Эрүүл хот" аянд оролцлоо

"Цэвэр орчин-Эрүүл хот" аяны хүрээнд аймгийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбоотой хамтран 05 сарын 09-нд Морь барианы газрын 9-11 км-ийн хог хаягдлыг

цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж тус хэлтсийн нийт 15 албан хаагч оролцож хувиарлаж өгсөн газрын хог хаяглыг бүрэн цэвэрлэж хариуцсан албан хаагчид хүлээлгэн өглөө.