АУДИТЫН ДҮГНЭЛТЭЭР ЗӨРЧИЛГҮЙ ШАЛГАГДЛАА

Тус хэлтэс нь 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн аудитаар "ЗӨРЧИЛГҮЙ" санал дүгнэлт авлаа.