Улсын бүртгэгч нарын сургалтыг аймагт зохион байгууллаа

 

Хэлтсийн харьяаны сумын улсын бүртгэгч нарыг аймагт төвд дуудан 2018 оны 12 сарын 21-22-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтаар улсын бүртгэлийн багц хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, 

 болон бусад хууль тогтоомжийн талаар зохион байгууллаа.