Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд 152 хороо, 69 сум холбогджээ